Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA

BITNE ZADAĆE

 1. Promicati vjerski identitet vrtića kao ustanove
 2. Promicati suradnju vrtića i obitelji
 3. Organizirati rad vrtića kako bi okruženje u kojem dijete boravi utjecalo na razvoj svih potreba i sposobnosti djeteta.
 1. Poticati jačanje stručne kompetencije i profesionalne osposobljenosti svih djelatnika te tako utjecati na poboljšanje kvalitete života u vrtiću.

USTROJSTVO RADA

 • osigurati dovoljan broj djelatnika u ukupnom procesu
 • izvršiti raspored odgojnih djelatnika po skupinama i područnim objektima
 • usklađivanje i prilagođivanje rada svih djelatnika s potrebama korisnika usluga          
 • rad na formiranju kraćih programa
 • praćenje realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta 
 • konzultacije i dogovori pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine

MATERIJALNI UVJETI

 • snimiti stanje i potrebe u svim objektima
 • osigurati dovoljno potrošnog i didaktičkog materijala i literature za rad s djecom
 • praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekata
 • redoviti uvid u materijalno poslovanje
 • kontinuirano praćenje nabave i potroška namirnica za prehranu djece
 • pratiti izvršavanje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja - korisnika usluga

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

 • praćenje ritma života i aktivnosti djece, te prilagođavanje organizacije rada svih djelatnika potrebama djece
 • sudjelovanje u praćenju zdravstvene zaštite djece, uvid u učestalija oboljenja radi poduzimanja odgovarajućih mjera
 • praćenja razvoja higijenski navika djece
 • praćenje prehrane djece
 • kontrola nabave, cijena, nabavljača i sl.
 • kontrola higijenskih uvjeta rada unutarnjeg i vanjskog prostora

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

 • rad na prepoznavanju potreba djeteta, roditelja, odgojitelja i ostalih djelatnika
 • praćenje realizacije svih zadaća na unapređenju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema Godišnjem planu
 • sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti u vrtiću
 • suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima i roditeljima radi unapređenja rada

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

 • pripremanje sjednica Odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima
 • praćenje vođenja pedagoške dokumentacije i realizacije godišnjeg plana i programa
 • dogovor s odgojiteljima oko stručnog usavršavanja (sastanci, seminari, predavanja)
 • podrška kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno obrazovnom radu I
 • prisustvovanje stručnim skupovima i seminarima i prenošenje pozitivnih iskustava

SURADNJA S RODITELJIMA

 • upoznavanje roditelja sa životom i radom djece u vrtiću
 • rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka
 • konzultacije sa roditeljima koji to žele
 • otvorenost za sve potrebe roditelja
 • uključivanje roditelja u aktivnosti vrtića s ciljem poboljšanja uvjeta rada vrtića

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

 • razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređenja odgojno- obrazovne djelatnosti
 • suradnja sa Ministarstvom prosvjete i športa
 • suradnja sa Gradskim uredima za obrazovanje i šport
 • suradnja sa jedinicama lokalne, regionalne samouprave
 • suradnja sa osnovnim školama i vrtićima
 • suradnja sa Centrima za socijalni rad
 • suradnja sa kulturno umjetničkim ustanovama
 • suradnja s Osnivačem radi podizanje kvalitete rada vrtića

KRAĆI PROGRAMI

 • pomoć i konzultacija s roditeljima u vezi izbora odgovarajućih programa za djecu
 • praćenje napredovanja djece
 • sudjelovanje na priredbama djece
Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com