Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Intencija Osnivača pri osnivanju vrtića Blagovijest bila je učiniti vrtić prepoznatljivim po življenju kršćanskih, osobito obiteljskih vrijednosti, te pomoći u odgoju djece onim obiteljima  koji u tom svjetlu žele podizati svoju djecu. Trudimo se da vrtić bude mjesto kvalitetnih odnosa gdje okruženje potiče cjeloviti odgoj djeteta budeći u njemu stvaralaštvo, uljuđenost, spremnost prihvaćanja drugoga, jednostavnost i pomoć onima kojima je potrebna. U ovoj pedagoškoj godini cilj je usmjeriti odgojno-obrazovni proces ka cjelokupnom razvoju djeteta stavljajući naglasak na autentičnost življenja u svakodnevnim prilikama života.  

Dijete nije čovjek u malom. Ono je cjelovito biće ali potrebno nas odraslih u svom odrastanju i učenju. Stoga odgojno obrazovni rad treba biti pomno planiran kako bismo zadovoljili djetetove potrebe u svim područjima vezanim uz kvalitetno odrastanje. Za osiguravanje optimalnih uvjeta za djetetov cjeloviti razvoj u dječjem vrtiću potrebno je poticajno okruženje vrtića, pozitivna unutarnja stvarnost vrtića, kompetentnost odgojitelja te kvalitetna suradnja s roditeljima. Dječji vrtić i obitelj prirodno su usmjereni jedno na drugo. Roditelji, kao primarni odgojitelji, najbolje poznaju svoju djecu, stoga je u obostranom interesu građenje odnosa i unapređivanje partnerstva između ustanove i obiteljskoga doma.

Gledajući na dijete kao cjelovito biće i njegov razvoj kao složenu pojavu tako ćemo i planirati zadaće odgojno-obrazovnog rada u vrtiću. One obuhvaćaju sljedeća područja: Područje motoričkog razvoja, spoznajno područje, socio-emocionalni razvoj, područje govora i komunikacije, razvoj likovnih i glazbenih sposobnosti te područje duhovno-vjerskog razvoja.

Stoga smo ih podijelili na opće i posebnu koja karakterizira katoličke vrtiće i daje obol tekućoj pedagoškoj godini.

 Opće zadaće:

 • Zadovoljavanje primarnih potreba djeteta
 • Stvaranje uvjeta za redovito provođenje tjelesnih aktivnosti (gruba i fina motorika, senzomotorika)
 • Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja (svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa) da će okolina zadovoljiti djetetove potrebe
 • Poticati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta kroz Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za ljubavlju, posebice onu vezanu za Oca Nebeskog (primjernim i biranim sadržajima iz Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi te zbivanjima iz okoline prateći ujedno blagdane i ciklus liturgijske godine)
 • osigurati okruženje u kojem će djetetu u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete  rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini.
 • Njegovati komunikaciju djeteta u kojoj se ostvaruje i vrlo bogata emocionalna interakcija (kroz reflektiranje emocija djeteta u svakodnevnim situacijama, modeliranje adaptivnih načina nošenja s emocijama, pokazivanje i učenje empatije kao načina prepoznavanja emocija kod sebe i drugih.)
 • Okružiti dijete sigurnim i stimulativnim okruženjem kako bi se maksimalno razvijali njegovi individualni potencijali (inicijativa i uspješnost) – moguće je provesti kroz izradu različitih kutaka koje će djeca moći samostalno i uz pomoć odgajatelja istraživati.
 • Organizirati što više istraživalačkih aktivnosti za poticanje djetetovog intelektualnog razvoja, ali i brinuti se o optimalnoj količini novih doživljaja i poticaja 
 • Osigurati aktivnosti za djetetovu samostalnost i kompetentnost
 • Osigurati sve uvijete za razvoj govorno-jezične komunikacije (poštivanje inicijative djeteta, hrabriti dijete na verbalizaciju, strpljivo odgovarati na dječja pitanja, podržavati ga, omogućiti aktivnu upotrebu govora, pružati dobar model, okružiti dijete umjetničkim djelima iz književnosti, likovnosti i glazbe )
 • Pomoći djetetu da uz ostvarivanje svojih želja poštuje i tuđe (prevladavanje egocentričnosti)
 • Podržavati kooperativnost u zajedničkoj igri kod djece
 • Razvijati oblike pro-socijalnog ponašanja (emocionalno reagiranje na nevolje drugog, tješenje, pomaganje drugome, velikodušnost i suradnja)
 • Osiguravanje uzora za igru (uočavanje dobre suradnje odraslih u konkretnim situacijama, umjetničkim tekstovima, biblijskim tekstovima)
 • Obogatiti dječju okolinu pisanim sadržajima s ciljem stvaranja situacija i prilika u kojima će dijete što više govoriti, prepričavati, dramatizirati
 • Poticati sve faze u razvoju igre djeteta (funkcionalna, konstruktivna, simbolička)
 • poticanje aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa vrtića i bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada
 • Unapređivanje različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa s ciljem razvoja refleksivne prakse.

Posebna zadaća:

Kao katolički vrtići pozvani smo pružiti potporu odgojnom poslanju obitelji i u tom smjeru trebamo graditi suradnju s obiteljima. To trebamo činiti prije svega svjetlom Božje riječi pa smo i našu ovogodišnju zadaću usmjerili na taj način.

 Definiranje i ostvarivanje zajedničkih ciljeva vjerskog odgoja kvalitetnim suradničkim odnosima između roditelja i dječjeg vrtića

 1. Prezentacija programa katoličkog vjerskog odgoja roditeljima na roditeljskom sastanku
 2. Zajedničko definiranje zadaća vjerskog odgoja (anketom ili kroz razgovor saznati potrebe i očekivanja roditelja u odnosu na vjerski odgoj)
 3. Osigurati kontinuitet u vjerskom odgoju djeteta
 4. Zajednička gradnja kulture vrtića (sustav vrijednosti autentičan evanđelju, kvalitetna i iskrena komunikacija, jasna prava, obveze i odgovornosti)
 5. Međusobno uvažavanje i dopunjavanje znanja i vještina (razgovor, roditeljski sastanci, komunikacijski roditeljski sastanak na temu vjerskog odgoja)
 6. Iskrena i otvorena komunikacija i davanje profesionalnih povratnih informacija roditeljima i primanje roditeljskih potreba (svakodnevni kontakt, informacije za roditelje)
 7. Usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije
 8. Stvaranje kvalitetnog poticajnog okruženja u suradnji s roditeljima (vjerski kutić, obogatiti materijalima koje donose roditelji)
 9. Zajedničko praćenje i evaluacija napretka djeteta (informacije za roditelje, liste za evaluaciju, dokumentiranje procesa)
 10. Osmisliti i provesti projekt s vjerskim obilježjem (zaštitnici vrtića, sveci blaženici, biblijske teme) - uključiti roditelje
 11. Jačanje suodgovornosti roditelja u odgojno obrazovnom procesu
 12. Priprema blagdanskih radionica, euharistijskih slavlja, hodočašća i izleta za bolje uključivanje roditelja
 13. Rad na svom duhovnom životu – odgojitelji i stručni suradnici (sadržaji ponuđeni u vrtiću i izvan njega)
 14. Prezentacija suradnje na razini katoličkih vrtića

U temelju svega je ljubav, ono što nam Bog daje, a ta ljubav “nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo… sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi” (1 Kor 13, 5-6).

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com