Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNIH SURADNIKA

          PEDAGOGA - KAŠTEL STARI

 GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA - ZADAR

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na dijete

 1. Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djeteta i njihovo zadovoljavanje:

- praćenje djece tijekom perioda prilagođavanja na jaslice/vrtić

- procjena okruženja – primjerenost razvojnim mogućnostima

- praćenje interakcije djece – vršnjačka skupina i kompetentniji stariji u procesu učenja

- strategije učenja i definiranje uloga odraslih u procesima učenja djeteta

Nositelji i suradnici: pedagog i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i uvid u pedagošku dokumentaciju

Vrijeme ostvarivanja: rujan, listopad, tijekom godine

 1. Otkrivanje posebnih potreba djeteta te praćenje procesa u realizaciji redovnog programa obogaćenim sadržajima za potencijalno darovitu djecu:

- timsko opserviranje djece s posebnim potrebama i osmišljavanje pedagoških, materijalnih i organizacijskih uvjeta za zadovoljavanje djetetovih trajnih i aktualnih potreba

Nositelji i suradnici: pedagog u suradnji s ostalim stručnim suradnicima

Metode i instrumenti: neposredno promatranje

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Obogaćivanje uvjeta života u vrtiću:

- sudjelovanje u realizaciji prostorno-materijalnog konteksta (fizički prostor, poticajni materijali, vremenska organizacija, dnevni ritam izmjene aktivnosti i rutinskih situacija za dijete)

- preporuke u nabavi didaktičkog materijala

- kontinuirano unaprjeđivanje odgojno-obrazovne prakse ostvarivanjem djetetovih prava i interesa (sukladno s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programom odgoja za ljudska prava i Programom za suzbijanje korupcije; uvođenje inovacija, suvremenih sadržaja i metoda rada)

- osiguravanja optimalnih uvjeta za zadovoljavanje potreba djece svih odgojnih skupina (sukladno sa Sigurnosno-preventivnim programom i Programom prevencije ovisnosti u predškolskoj dobi)

- uključivanje djece u razne programe u suradnji s društvenim čimbenicima

- dokumentiranje pedagoškog procesa (promatranje, dokumentiranje i procjenjivanje odgojno-obrazovnog procesa, izrada ljetopisa)

- analiziranje i planiranje razvoja

Nositelji i suradnici: pedagog i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i pedagoški uvidi

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na odgojitelje

 1. Podrška pri osmišljavanju pedagoških uvjeta za zadovoljavanje djetetovih potreba:

- sudjelovanje u planiranju odgojno-obrazovnog rada

- poticanje i pomoć u provođenju projektnog oblika rada i provođenju akcijskih istraživanja, te prezentacije projekata na Regionalnoj smotri projekata

- pomoć pri pedagoškom osmišljavanju SDB

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i pedagoški uvidi

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Podrška i supervizija u suradnji s roditeljima:

- poticanje na veću interakciju s roditeljima

- odabir tema za roditeljske sastanke i radionice

- održavanje roditeljskih sastanaka na određene teme

Nositelji i suradnici: pedagog, psiholog, odgojitelji

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i savjetovanje

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Stručno usavršavanje odgojitelja:

- pomoć u sagledavanju razine vlastite odgojne prakse i mogućnosti promjena (savjetovanje odgojitelja, timski sastanci)

- pomoć pri vođenju pedagoške dokumentacije

- realizacija zadaća iz Programa stažiranja odgojitelja pripravnika za pedagošku godinu 2017./2018. i 2018./2019.

- evaluacija procesa i rezultata odgojno-obrazovnog rada (prema predviđenom protokolu, podnošenje izvješća)

- održavanje radionica za odgojitelje pripravnike na temu Akcijsko istraživanje, Projekti oblik rada i Pedagoška dokumentacija i evidencija o djeci rane i predškolske dobi

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Metode i instrumenti: neposredno promatranje, savjetovanje, edukacije

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na roditelja

 1. Pomoć i podrška u izboru programa za dijete
 2. Pomoć u prevladavanju adaptacijskih problema
 3. Informiranje roditelja o životu vrtića:

- individualni razgovori (kod prijema djeteta u vrtić, na zahtjev roditelja, prigodni, neplanirani) 

- grupni rad s roditeljima (prisustvovanje roditeljskim sastancima, svečanostima)

- komunikacija roditelja putem pisane riječi ( kutić za roditelje, letci…)

Nositelji i suradnici: pedagog

Metode i instrumenti: neposredno promatranje, savjetovanje, prema protokolu

Vrijeme ostvarivanja: lipanj, rujan, tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na društvene čimbenike

 1. Suradnja sa Sveučilištem u Zadru:

- suradnja u realizaciji pojedinih segmenata odgojno–obrazovnog procesa                        

- provođenje istraživanja u svrhu izrade diplomskih radova studenata Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s Kazalištem lutaka Zadar:

- realizacija programa kazališnih lutkarskih predstava za djecu prema Programskoj knjižici Kazališta lutaka Zadar za sezonu 2018./2019.

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje:

- stručni skupovi (seminari, radionice, kongresi, simpoziji - prema Katalogu stručnih skupova)

- informacije i inovacije u svrhu unapređivanja odgojno- obrazovnog procesa

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s uredom za obrazovanje, kulturu i znanost Zadarske županije i Grada Zadra:

- razrada i usvajanje kriterija prioriteta upisa djece u vrtiće

- suradnja u realizaciji pojedinih programskih sadržaja (blagdanski, razne manifestacije, Dani kruha, Dan grada, Karnevalić, Eko olimpijada  Dječja Olimpijada, Hrvatski  olimpijski dan, Europski tjedan kretanja)

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s ostalim kulturnim ustanovama :

- suradnja s gradskim muzejima prema Programima muzeja

- suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem Zadar

- suradnja s Gradskom knjižnicom Zadar (organiziranje provođenja manifestacije „Zadar čita“, i Nacionalna kampanje „Čitaj mi“)

- suradnja s ostalim kazalištima

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s drugim čimbenicima koji doprinose povećanju kvalitete osnovne djelatnosti:

- suradnja s DV Latica (razmjenjivati će se relevantne informacije o zajedničkoj djeci)

- suradnja s Kabinetom za ranu intervenciju Zadar

- suradnja s društvom Naša djeca Zadar

- suradnja s predškolskim ustanovama na gradskoj, županijskoj i državnoj razini

- suradnja sa Čistoćom d.o.o. – sadržaji i aktivnosti vezani uz Ekološki program

- suradnja s medijima (Radio 057, Novi radio Zadar, HRT-Radio Zadar, Zadarski list, Narodni list i dr)

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na ravnatelje i članove stručno-razvojne službe 

 1. Timski rad s ravnateljima na poslovima planiranja, osiguravanja uvjeta i valorizacije odgojno-obrazovnog rada:

- sudjelovanje na  timskim sastancima

- sudjelovanje u pripremi Odgojiteljskih vijeća

- sudjelovanje u organizaciji rada Ustanove (raspored odgojitelja, radno vrijeme, formiranje odgojnih skupina, upis djece)

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, ravnatelj

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Timski rad sa članovima stručno-razvojne službe:

- razmjenjivanje relevantnih informacija o svakom pojedinom djetetu

- raditi će se na pedagoškoj opservaciji djece s višestrukim teškoćama u razvoju

- izrada Mišljenja stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom razvoju djeteta u svrhu prijevremenog upisa djeteta u školi na zahtjev roditelja

Nositelji i suradnici: pedagog i stručni suradnici

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Sudjelovanje u izradi svih potrebnih stručnih dokumenata Ustanove :

- Plana i programa Ustanove

- Kurikuluma Ustanove

- Programa rada za ljeto 2018./2019. godine

- Godišnjeg izvješća Ustanove

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici i ravnatelj

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Ostale planirane zadaće stručnog suradnika pedagoga

 1. Pomoć u izradi godišnjeg plana i godišnjeg izvješća te dnevnik rada stručnog suradnika – pedagoga
 2. Stručno usavršavanje:

- seminari prema katalogu 2018./2019. godine

- proučavanje stručne literature i pedagoške periodike

- rad na stručnom kolektivnom usavršavanju

 

GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA – SINJ

 Organizacija i materijalni uvjeti rada

 • sudjelovanje u formiranju skupina djece
 • sudjelovanje u rasporedu odgojitelja po skupinama
 • sudjelovanje u izradi modela organizacije života i rada
 • sudjelovanje u nabavi stručne literature
 1. Planiranje, programiranje, valorizacija
 • izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga
 • izrada programa osobnog stručnog usavršavanja
 • sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića
 • izrada Kurikuluma Dječjeg vrtića
 • sudjelovanje u izradi izvedbenih planova i programa
 • izrada analiza i izvješća
 1. Odgojno obrazovni rad

3.1. Rad s djecom

 • uključivanje u rad u periodu adaptacije djece
 • procjena psihofizičkog statusa /razvoja djeteta
 • sudjelovanje u otkrivanju djece s posebnim potrebama
 • praćenje djetetovog razvoja sa svrhom primjerenog odgojno - obrazovnog rada unutar odgojne ustanove
 • individualni rad s djetetom prema potrebi
 • uključivanje u neposredan rad s djecom po potrebi i po pozivu odgojitelja ili na osobnu inicijativu

 Suradnja s odgojiteljima

 • sudjelovanje u konkretizaciji razvojnih zadaća i njihovom ostvarivanju
 • iniciranje inovacija i rad na unapređenju odgojno - obrazovnog procesa
 • suradnja i pomoć u smislu sugeriranja pogodnih aktivnosti za poticaj razvoja djece , posebice djece s posebnim potrebama
 • Suradnja s članovima stručnog tima
 • s odgojiteljima - zajednički rad na planiranju, programiranju,organizaciji, realizaciji i valorizaciji programskih sadržaja u vrtiću
 • suradnja u osmišljavanju života i rada i vrtiću kao i opće strategije razvoja
 • suradnja na prezentaciji rada vrtića u javnosti
 • suradnja u izboru razvojnih zadataka vrtića
 1. Suradnja s roditeljima
 • poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima
 • podizanje kvalitete komunikacije odgajatelja s roditeljima
 • informiranje, savjetovanje i komunikacija s roditeljima putem :
  • individualnih razgovora
  • grupnih razgovora
  • roditeljskih sastanaka
  • kutića za roditelje i drugih oblika
 1. Stručno usavršavanje

Osobno stručno usavršavanje

 • praćenje stručne literature i periodike
 • praćenje eventualnih promjena u zakonskoj regulativi
 • suradnja sa stručnim timovima dječjih
 • Sudjelovanje u organizaciji pojedinih oblika stručnog usavršavanja
 • prisustvovanje oblicima stručnog usavršavanja organiziranih u vrtiću
 • pružanje pomoći u pripremi radionica i radionica za roditelje
 • pružanje sugestija pri izboru stručne literature i periodike te izrade Plana individualnog stručnog usavršavanja
 • realizacija stručnih tema na Odgojiteljskim vijećima

Usavršavanje izvan vrtića

 • sudjelovanje u oblicima stručnog usavršavanja organiziranim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje
 • sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja
 1. Pripravnici i studenti
 • uvođenje pripravnika u samostalan rad
 • realizacija programa pripravničkog staža odgojitelja pripravnika ( uz ostale članove njihovih povjerenstava ).
 1. Pedagoška dokumentacija
 • vođenje osobne pedagoške dokumentacije
 • vođenje pedagoške dokumentacije vrtića
 • izrada godišnje programa rada te izvješća o realizaciji istog
 • sudjelovanje u vođenju pedagoške dokumentacije vrtića
 • sudjelovanje u vođenju foto-dokumentacije vrtića

 

 1. 5. GODIŠNJI PLAN RADA PSIHOLOGA - ZADAR

Plan i program psihologa vezan je uz sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa te su stoga u odnosu na navedeno definirane zadaće. 

 1. Zadaće definirane u odnosu na: dijete:

Glavna zadaća je praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece i napredak svakog pojedinog djeteta te individualni i grupni rad s djecom, posebno onom kojoj su utvrđene posebne potrebe.

 • praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece i identifikacija djece s posebnim potrebama u razvoju,odgoju i njezi, te poduzimanje adekvatnih mjera,
 • identifikacija djece s razvojnim odstupanjima, poduzimanje odgovarajućih mjera te njihovo praćenje,
 • identifikacija potencijalno darovite djece te procjena njihovog razvojnog statusa i potreba,
 • postavljanje razvojnih zadaća i skrb o psihičkom zdravlju djece,
 • uključivanje u provedbu odgojno-obrazovnog programa,
 • osmišljavanje individualiziranog pristupa u odgoju i obrazovanju djece s posebnim
 • potrebama,
 • zaštita prava svakog djeteta u vrtiću,
 • individualni rad s djecom tijekom boravak u vrtiću kroz:
 • utvrđivanje, praćenje i kontinuirano promatranje psihomotornog, kognitivnog i  socio–emocionalnog razvoja djece u odgojnim skupinama
 • praćenje procesa prilagodbe djece s urednim razvojem i djece s posebnim potrebama,
 • prevencija stresa kod djece u procesu prilagodbe,
 • praćenje i procjena psihofizičke spremnosti djece za polazak u školu,
 • analiza podataka i rezultata aspekata razvoja djece prikupljenih razvojnim listama,
 • testiranjem. protokolima, razgovorima s roditeljima,
 • vođenje dokumentacije o djetetu i skupini.
 1. Zadaće definirane u odnosu na roditelje:

Osnovni cilj  je ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima.

Suradnja se ostvaruje kroz:

- inicijalni razgovori s roditeljima  novoupisane djece (po potrebi),

- prikupljanje bitnih podataka o djetetu kroz razgovore s roditeljima,

- individualni savjetodavni razgovori s roditeljima,

 - poticanje održavanja prijenosa informacija i usklađivanje odgojnih postupaka roditelja i

   vrtića,

- podrška roditeljima djece s razvojnim odstupanjima i upućivanje u  vanjske ustanove,

- smjernice i upute roditeljima s djecom s razvojnim odstupanjima kroz:

 • prevencija stresa kod roditelja novoupisane djece,
 • prikupljanje bitnih podataka o djetetovom razvoju,
 • informiranje roditelja o rastu i razvoju djeteta te o sumnji na razvojno odstupanje,
 • edukacija roditelja o važnosti pravilnog poticanja razvoja djeteta,
 • edukacija roditelja o utvrđenoj posebnoj potrebi i teškoći u razvoju te pružanje podrške i stručne pomoći,
 • izrada pisanih materijala (letaka, članaka) s ciljem edukacije i podrške,
 • vođenje zapisnika o suradnji s roditeljima,
 • tematski roditeljski sastanci (neželjeno ponašanje kod djece, priprema za školu itd).
 1. Zadaće definirane u odnosu na odgojitelje:

Osnovna zadaća je doprinos stručnoj kompetenciji odgojitelja u radu te se ostvaruje kroz:

 • poticanje i doprinos razvoja odgojiteljskih kompetenciji odgojitelja u radu s djecom, suradnji s odgojiteljima i roditeljima,
 • podrška i smjernice odgojiteljima za rad s djecom s razvojnim odstupanjima,
 • senzibilizacija i edukacija za prepoznavanje djetetovih potreba prilikom planiranja odgojno-obrazovnog procesa,
 • obavještavanje o tijeku terapijskog postupka i napredovanja djeteta
 • poticanje pozitivne komunikacije s djecom, prepoznavanje autonomije svakog djeteta,
 • poštivanje različitosti interesa kod djece,
 • informiranje o prikupljenim podacima o razvojnom statusu djeteta i planiranje aktivnost na temelju istih,
 • edukacija o načinu rada s djecom s posebnim potrebama
 • upućivanje na noviju literaturu vezanu uz rad s djecom predškolske dobi te nova saznanja razvojne psihologije,
 • edukacija o suradničkom i timskom radu odgojiteljske prakse,
 • jačanje kompetencija za refleksiju, samovrednovanje i vrednovanje kroz razgovore s odgojiteljima – individualno i grupno,
 • radni dogovori o savjetovanje, podrška.
 • Sugestije i pomoć u:
 • rješavanju organizacijskih i drugih tekućih pitanja,
 • odgojiteljskim vijećima,
 • radionicama,
 • narudžbi didaktike i stručne literature,
 • evaluaciji i procjeni rada i rezultata vrtića.
 1. Zadaće u odnosu na ravnatelja i stručni tim:

Kontinuirana suradnja s članovima stručnog tima i ravnateljem s ciljem boljeg razvoja interdisciplinarnog pristupa odgojno–obrazovnom procesu ostvaruje se kroz:

 • priprema procesa za prijem novoupisane djece u vrtić (po potrebi),
 • suradnja u izradi Godišnjeg plana i programa vrtića,
 • razmjena informacija i opažanja,
 • rješavanje organizacijskih pitanja,
 • sudjelovanje u Odgojiteljskim vijećima
 • konzultacije prilikom izrade Godišnjeg plana i programa,
 • konzultacije prilikom osmišljavanja radnih sastanaka, radionica i stručnih aktiva te  roditeljskih sastanaka,
 • vrednovanje rada vrtića.

  

 1. Psiholog surađuje s vanjskim ustanovama po potrebi kroz:
 • razgovore,
 • savjetovanja,
 • razmjenu informacija,
 • pisanje nalaza i mišljenja te kroz sastanke.

Vanjske ustanove su:

     DV Latica, vrtić za djecu s teškoćama u razvoju, Zadar

     Feralić, Centar za podršku djeci i roditeljima djece s razvojnim odstupanjima. Zadar

     Kabinet za ranu intervenciju, Caritas zadarske nadbiskupije, Zadar

     Opća bolnica Zadar, odjel pedijatrije

     Centar za socijalnu skrb Zadar

     Via Vox Zadar, obrt za terapiju glasa i govora, Zadar

     Udruga za Down sindrom Zadar

     Osnovne škole

     Ostali dječji vrtići grada Zadra

Stručni suradnik privatnih vrtića grada Zadra

Marija Eškinja, mag.psihologije

GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com