Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA          

KAŠTEL STARI I SINJ

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN u okviru Godišnjeg plana i programa rada više medicinske sestre), provode se mjere:

 • zdravstvene zaštite
 • higijene
 • pravilne prehrane
 • zdravstvenog odgoja
 1. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Provode se u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, a obuhvaćaju:

 • cijepljenje protiv zaraznih bolesti
 • sistematski zdravstveni pregled djeteta prije upisa u vrtić
 • zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti
 • protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece (usvajanje zdravog načina življenja)
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću
 1. MJERE ZA OSIGURANJE HIGIJENE

             Mjere za osiguranje higijene obuhvaćaju:

 • ispunjavanje uvjeta smještaja
 • ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedničkog boravka
 • mjere vezane na svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću
 • održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
 • mjere za zaštitu od zaraznih bolesti (higijensko-epidemiološki nadzor)
 • protuepidemijske mjere
 • mjere na izletu u prirodi i ljetovanju
 • zdravstveni odgoj djece
 • ostale mjere
 • pravilna prehrana u dječjim vrtićima osigurava se redovitim brojem obroka u skladu s preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari
 • provjera kvalitete i kvantitete namirnica
 • sanitarni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece.
 • pravilno provođenje principa samoposluživanja, poštujući sve higijensko sanitarne principe
 • zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog stava prema pravilnoj prehrani
 • edukacija i praćenje provođenja proslava rođendana prema novim prehrambenim standardima
 1. ZDRAVSTVENI ODGOJ

Kroz ovu pedagošku godinu provodit će se radionice s odgojiteljima i roditeljima na teme:

 • povišena tjelesna temperatura
 • virusni proljevi
 • važnost održavanja oralne higijene

Za djecu svih odgojnih skupina u planu su radionice na temu:

 • antropometrijska mjerenja
 • pregled vida po optometrijskim tablicama
 • osobna higijena
 • moje tijelo
 • zdrava prehrana
 • važnost sporta

Voditi zdravstvenu dokumentaciju:

 • zdravstveni karton djeteta u dječjem vrtiću (Prilog 3)
 • evidenciju o zdravstvenom odgoju (Prilog 4)
 • evidenciju o higijensko-epidemiološkom nadzoru (Prilog 5)
 • evidenciju o sanitarnom nadzoru (Prilog 6)
 • evidenciju epidemioloških indikacija (Prilog 7)
 • evidenciju ozljeda (Prilog 8)
 • evidenciju antropometrijskih mjerenja. (Prilog 9)

Nastojat ću da ću svojim radom  doprinesem zdravom rastu i razvoju djece te stvorim dobru i kvalitetnu suradnju s roditeljima, odgojiteljima i ostalim djelatnicima dječjeg vrtića.

                                                                                   Marija Brčić Šušak, s.M.Terezija, bac. med. techn.

 1. 7. GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA -  ZADAR

 UVOD

Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima, pedijatrima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka koji se mogu grupirati u četiri područja, i to;

 1. zdravstvena zaštita djece
 2. praćenje i unapređenje sanitarno - higijenskih uvjeta u dječjem vrtiću
 3. praćenje i unapređenje prehrane djece
 4. priprema i realizacija zdravstvenog odgoja

Zdravstvena voditeljica u predškolskom sustavu ima stoga vrlo odgovornu zadaću da svoja profesionalna znanja integrira u odgojno-obrazovni proces i zajedno s ostalim suradnicima osigura najbolje moguće uvjete potrebne za optimalan dječji razvoj.

 1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE

CILJ: stvaranje uvjeta za pravilan rast i razvoj djeteta, prevenciju oboljenja, podršku djetetu pri stvaranju navika zdravog načina življenja i odgovarajuće reagiranje u potencijalno opasnim situacijama za dijete.

2.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 • prikupljanje liječničkih potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • prikupljanje liječničkih potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta nakon izostanka iz vrtića
 • provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta i evidencija procijepljenosti
 • vođenje zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću o suradnja s izabranim doktorima medicine – pedijatrima
 • stalno praćenje zdravstvenog statusa djece kroz kontinuirano praćenje pobola djece
 • praćenje epidemiološke situacije te, po potrebi, provođenje protuepidemijskih mjera u slučaju zarazne bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece
 • nadzor nad adekvatnom prehranom djece, prevencija pretilosti, te usvajanje kulture prehrane
 • praćenje rasta i razvoja djece kroz antropometrijska mjerenja djece dva puta godišnje i analiza antropometrijskog mjerenja
 • provođenje zdravstvenog odgoja djece, roditelja i svih zaposlenika vrtića
 • sudjelovanje u rješavanju problemskih situacija vezanih uz zdravlje djeteta.

 

2.2. Oblici realizacije

 • procjena i praćenje psihofizičkog razvoja pojedinog djeteta i djece u skupini te identifikacija djece s posebnim zdravstvenim potrebama, predočenjem potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić, temeljem druge liječničke dokumentacije te konačno provedenim informativnim individualnim razgovorima sa roditeljima odnosno skrbnicima djece
 • identifikacija djece s posebnim zdravstvenim potrebama (kronične bolesti, alergije…)
 • upoznavanje zaposlenih u dječjem vrtiću s karakteristikama psihofizičkog razvoja djeteta i njegovim potrebama i to pružanjem informacija i pisanih uputa (protokola postupanja) odgojiteljima, kuharicama i pomoćnom osoblju uz osiguravanje potrebnih uvjeta za neometan rast i razvoj djeteta o redovito praćenje djece s posebnim potrebama i djece s teškoćama u razvoju
 • preventivno djelovanje na suzbijanju bolesti i u situacijama epidemioloških indikacija i to: stalnim praćenjem zdravstvenog statusa djece kroz kontinuirano praćenje pobola djece (vođenje zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću), praćenjem epidemiološke situacije te po potrebi, provođenjem protuepidemijskih mjera u slučaju zarazne bolesti, provjerom dokumentacije o cijepljenju djeteta i evidencijom procijepljenosti
 • pravovremeno zadovoljavanje osnovnih bioloških potreba djece i to osiguravanjem optimalnog psihofizičkog razvoja djece poticanjem svakodnevnog boravka na zraku (kad vremenske prilike dopuštaju)
 • poticanje kulturno - higijenskih navika kod djece (pranje ruku, upotreba WC-a, upotreba, maramice, salvete, ponašanje za vrijeme obroka..) putem raznih odgojno obrazovnih sadržaja ovisno o dobi
 • praćenje tjelesnog rasta i razvoja djece u skupini, individualno i njihovih potreba te poduzimanje potrebnih mjera kroz antropometrijska mjerenja djece dva puta godišnje i analiza antropometrijskog mjerenja
 • pružanje pomoći djeci u situacijama povreda i bolesti

 

 1. SANITARNO - HIGIJENSKI UVJETI U DJEČJEM VRTIĆU

CILJ: osiguranje najviše moguće razine higijene prostora i stalni nadzor nad higijensko - sanitarnim uvjetima unutarnjih i vanjskih prostora, osiguranje sigurnosnih uvjeta boravka djeteta u vrtiću (postupci i tehnički uvjeti) te pravovremeno i odgovarajuće reagiranje u uvjetima epidemiološke opasnosti.

 

3.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 • praćenje, nadziranje i predlaganje mjera za poboljšanje sanitarno – higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću
 • ispunjavanje uvjeta smještaja
 • ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
 • kontrola provođenja HACCP sustava
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti kao i higijensko epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima
 • protuepidemijske mjere
 • suradnja sa higijensko-epidemiološkom službom
 • mjere vezane uz svakodnevne aktivnosti u vrtiću o održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
 • osiguranje stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobne higijene (tečaj higijenskog minimuma) 
 • praćenje sanitarno zdravstvenih pregleda djelatnika
 • zdravstveni odgoj

3.2. Oblici realizacije

 • osiguranje visoke razine higijene objekta praćenjem, nadziranjem i predlaganjem mjera za poboljšanje sanitarno – higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću
 • ispunjavanje uvjeta smještaja i to: pregledom prostora prilikom pranja i čišćenja, praćenjem provođenja svakodnevne dezinfekcije (sanitarni čvorovi, kuhinja, stolovi, stolci...), osiguranjem optimalnih mikroklimatskih uvjeta unutar objekta (temperatura, vlažnost, osvjetljenje), osiguranjem dovoljne količine sredstava za opću higijenu djece, nadzor nad mijenjanjem i pranjem posteljine, briga o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene ispravnosti igračaka i drugih predmeta opće uporabe, pregled igrališta, osiguranje sigurnosti djece kontrolom ulaza i izlaza te zatvaranjem vrata o primjena implementiranog HACCP sustava prilikom pripreme hrane te kontrola provođenja istog putem odgovarajuće HACCP dokumentacije
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti kao i higijensko epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima i to provođenjem protuepidemijskih mjera prema uputama higijensko - epidemiološke službe i zakonom propisanih postupaka
 • Suradnja Higijensko - epidemiološkom službom i to praćenjem provođenja kontinuiranog zdravstvenog nadzora – ispitivanjem mikrobiološke čistoće objekta te ispitivanjem mikrobiološke ispravnosti hrane
 • nadzor nad organiziranjem i provođenjem obveznih preventivnih mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije unutar objekta prema zakonom propisanim terminima ili po potrebi i na zakonom propisan način
 • praćenje i pravovremeno organiziranje edukacije za osiguranje stjecanja osnovnog i proširenog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobne higijene osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (tečaj „higijenskog minimuma“) o praćenje i pravovremeno upućivanje na sanitarno zdravstvene preglede na kliconoštvo radnika dječjeg vrtića.

 

 1. PREHRANA DJECE

 CILJ: planiranje pravilne prehrane djece u vrtiću u skladu s preporučenim prehrambenim standardima, uz primjenu zdravstvenih, kulturoloških i obrazovnih elemenata, te prilagođavanje oblika prehrane specifičnim potrebama djece.

4.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 • sastavljanje jelovnika u skladu prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni «Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima» (član 18. stavak 1 i 3 Zakona o predškolskom odgoju)
 • prehrana je jedna od osnovnih bioloških potreba koja mora zadovoljiti mnoge kriterije; da je odgovarajuća za dob, planirana prema duljini boravka djeteta u vrtiću, da je raznovrsna, pripremljena od sezonskih namirnica odgovarajućih za prehranu djece predškolske dobi, svježa, dobro kombinirana i kontrolirana, a sve radi osiguranja optimalnog rasta i razvoja djece
 • zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog stava prema pravilnoj prehrani
 • praćenje rezultata analiza kontinuiranog ispitivanja energetske vrijednosti obroka, kontrolirani u ovlaštenim ustanovama.

 

4.2. Oblici realizacije

 • rad na organizaciji i realizaciji pravilne prehrane djece i to sastavljanjem jelovnika u skladu prema važećim prehrambenim standardima i normativima, da je prehrana odgovarajuća za dob, planirana prema duljini boravka djeteta u vrtiću, da je raznovrsna, pripremljena od sezonskih namirnica odgovarajućih za prehranu djece predškolske dobi, svježa, dobro kombinirana i kontrolirana, a sve radi osiguranja optimalnog rasta i razvoja djece
 • identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta putem individualnih informativnih razgovora s roditeljima i temeljem liječničke dokumentacije
 • planiranje kvalitetnog jelovnika i osiguranje posebnih namirnica ili jela prema specifičnim potrebama pojedinog djeteta (nutritivne alergije, pretilost, pothranjenost, bolesti probavnog sustava...)
 • redovita provjera kvalitete i kvantitete hrane praćenjem konzumacije obroka djece, njihovih preferenci, stavova, mišljenja i prema tome prilagođavanje jelovnika
 • nadzor nad adekvatnom prehranom djece u smislu prevencije pretilosti
 • edukacija odgojitelja o važnosti individualizirane prehrane (s obzirom na pretilost ili pothranjenost) i važnosti pojedinih namirnica te kako motivirati djecu na prihvaćanje pojedinih jela i namirnica
 • zakonski sanitarni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece
 • zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog stava prema pravilnoj prehrani
 • praćenje provođenja i rezultata analize kontinuiranog ispitivanja energetske vrijednosti obroka.
 1. ZDRAVSTVENI ODGOJ

 CILJ: zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece, roditelja, skrbnika i zaposlenih u dječjem vrtiću u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema.

5.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 5.1.1. U odnosu na djecu

 • Zdravlje i higijena: prezentacija edukativne slikovnice
 • Zubi i briga o njima: prezentacije edukativnih slikovnica, demonstracije pranja zubi
 • o Zdrava i nezdrava hrana: kontinuirana edukacija djece, prezentacije edukativnih slikovnica

5.1.2. U odnosu na odgojitelje i ostale zaposlenike dječjeg vrtića

 • educirati, informirati i savjetovati zaposlenike dječjeg vrtića o aktualnim problemima izradom informativno edukacijskog materijala - letaka, brošura, protokolima postupanja ili organizacijom predavanja na teme: Hitna stanja
 • osiguranje pravilne prehrane
 • organizacija preraspodjele i serviranja hrane za djecu s nutritivnim alergijama
 • provođenje mjera zdravstvene zaštite u dječjem vrtiću
 • provođenje općih protuepidemijskih mjera
 • osiguranje higijensko sanitarnih mjera te njihovo provođenje unutar objekta

5.1.3. U odnosu na roditelje/skrbnike

Po planu, dogovoru i zainteresiranosti vrtića planira se:

 • održati roditeljske sastanke te provoditi individualne savjetodavne razgovore s roditeljima/skrbnicima tijekom godine ovisno o aktualnim zdravstvenim problemima i po zatraženim temama:
 • po potrebi informirati i savjetovati roditelje o aktualnim problemima u obliku informativno edukacijskog materijala.
 1. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENOG VODITELJA

Edukacija se provodi kroz:

 • zakonski obvezna stručna predavanja organizirana od strane Hrvatske komore medicinskih sestara koja izdaje odobrenja za samostalan rad (licence) svim medicinskih sestrama i medicinskim tehničarima koji zadovoljavaju uvjete i redovito se educiraju,
 • trajne edukacije medicinskih sestara,
 • seminare,
 • simpozije,
 • praćenje stručne literature.

 Stečena stručna znanja, na različite načine i to kroz stručne upute i savjete, letke, brošure, prezentacije, predavanja i sl., nastojim osmisliti i prenijeti na sve sudionike u procesu odgoja i obrazovanja. Na ovaj način nastojim dati svoj doprinos kvalitetnijem obavljanju postavljenih zadaća na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i odraslih.

 1. ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

Redovitim obilascima dječjeg vrtića zdravstveni voditelj bilježi i vodi propisanu zdravstvenu dokumentaciju:

 • evidencije o higijensko-epidemiološkom nadzoru
 • evidencije epidemioloških indikacija
 • evidencije o sanitarnom nadzoru o evidencije
 • zdravstvenom odgoju
 • zdravstvene kartone djece u dječjem vrtiću
 • evidencije antropometrijskih mjerenja
 • evidencije ozljeda voditi će odgojitelji djece uz nadzor zdravstvenih voditelja

Hikmeta Peričić bacc.med tech.

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com